OPĆI UVJETI ORGANIZACIJE PROGRAMA I PUTOVANJA

Obavijest o načinu podnošenja eventualnih prigovora
Osiguranja
Zaštita osobnih podataka

1. OPĆE ODREDBE

Ovdje objavljeni opći uvjeti i upute sastavni su dio ugovora između turističke agencije Hedona Travel j.d.o.o. sa sjedištem u ulici Iva Vojnovića 50, 20000 Dubrovnik, HR, ID kod: HR-AB-20-060324096  e –turistička agencija,
OIB 23302494514, (u daljnjem tekstu: Hedona Travel) i korisnika/putnika koji prijavljuje odabrani program/aranžman.

Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita od objavljenih u točkama ovih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu.

2. SADRŽAJ PROGRAMA/ARANŽMANA

Organizator putovanja jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u programu koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

3. PRIJAVE I UPLATE

Prijave za program/putovanje primaju se u sjedištu organizatora putovanja putem interneta, telefonski ili telefaksom. Prilikom prijave korisnik/putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtijeva određeni program putovanja.

a) Prilikom prijave kupac uplaćuje 40 % vrijednosti usluga/aranžmana, a  preostalih 60 % iznosa treba uplatiti najkasnije 21 dan prije polaska na put.

b) Za “rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, organizator će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.

Korinsik/putnik je suglasan da ne potražuje kamatu zbog plaćanja unaprijed. Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije, putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za korisnika/putnika i za organizatora.

4. SADRŽAJ I CIJENA USLUGA/ARANŽMANA

Sadržaj usluga/aranžmana čini, odnosno cijena usluga/aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u  valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene putovanja su objavljene na programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u našim programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u odredištu u kojem boravite te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.

Cijene usluga/aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan.

Cijena aranžmana (ukoliko u programu putovanja nije drukčije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge, sve potrebne usluge za održavanje projekta – skupa, incentive ili team building programa i organizaciju programa. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troškove stručnog i mjesnog vođenja.

Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drukčije dogovoreno): fakultativne izlete i posjete, moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju. Sve vrste posebnih usluga ( jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik posebno plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja.

Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja cijene u iznosu većem od 10%, putnik ima pravo odustati od aranžmana bez troška otkaza i to agenciji priopćiti u roku od 48 sati od primljene obavijesti u usmenom ili pismenom obliku. Ne otkaže li putnik aranžman u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza, putnik nema pravo na naknadu štete.

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesnih vlasti ili partnerske turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi  smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

6. PROMJENA PROGRAMA

Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora. Hedona Travel također zadržava pravo promjene dana ili sat polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja izvanrednih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promijene uvjeti putovanja (izmijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode i druge okolnosti na koje Hedona Travel ne može utjecati), i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu.

7. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ

Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da  su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa organizatoru bi bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana. Organizator može također otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator putovanja objavljuje minimalan broj putnika. Organizator je dužan sve kupce izvijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka aranžmana te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

8. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PROGRAMA/PUTOVANJA

Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema sljedećoj ljestvici:

– za otkaz do 90 dana prije puta organizator naplaćuje 25% cijene aranžmana, odnosno

iznos akontacije

– za otkaz od 89 do 60 dana prije puta 40%,

– za otkaz od 59 do 15 dana prije puta 60%,

– za otkaz od 14 do 8 dana prije puta 80%,

– za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100 % cijene aranžmana,

– ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana. Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene dana polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava.

9. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA

Da bi putnik izbjegao troškove u slučaju otkaza putovanja, može uplatiti osiguranje od rizika otkaza putovanja.  Osiguranje od otkaza putovanja naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora i nije ga moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se ovisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku Osiguravajućeg društva. Što se ima smatrati nepredviđenom zaprekom navedeno je u polici osiguranja. U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza niti trošak nabavke vize, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

10. OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator je dužan brinuti o izvršenju usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti  o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu  i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 2.) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

11. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan:

– posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika, kada je to moguće uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Organizator putovanja ne jamči ishođenje viza,

– cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 8.,

– poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja,

– pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri,

– pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem i/ili predstavnikom organizatora putovanja,

– prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher, potvrdu o uplati ili kopiju virmana).

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

12. PRTLJAGA

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do težine koju određuje zračni prijevoznik.

Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika.

Djeca do dvije godine starosti nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage.

Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu autobusa te su ih prilikom svakog napuštanja autobusa dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.

Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporuča se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

13. PUTNO OSIGURANJE

Cijena putovanja ne uključuje putno zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgoda), osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN br. 68/07 – u daljnjem tekstu Zakon), djelatnici Agencije obvezni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Agencije pri čemu Hedona Travel sudjeluje samo kao posrednik. Prihvaćanjem ugovora o putovanju, koji čine i ovi uvjeti putovanja, kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen “paket” putnih osiguranja.

14. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ako kupac nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatiti će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Smještaj najčešće nije moguć prije 15.00 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se moraju napustiti do 10 sati ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno.  Dolaske iza 18 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drukčije naznačeno. Brojem raspoloživih kreveta u apartmanu određen je i najveći mogući broj gostiju u apartmanu tj. u apartman se ne može smjestiti više gostiju. Dijete se računa kao odrasla osoba. Vlasnik apartmana ima pravo na licu mjesta odbiti smještaj gostiju ako je broj osoba veći od najavljenih od strane agencije. U sobe/apartmane nije dozvoljeno dovoditi kućne ljubimce ako nije drukčije navedeno, a ako je dozvoljeno, plaća se doplata za boravak kućnih ljubimaca.

15. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki putnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora na kvalitetu izvršenja ugovorenih usluga.

Postupak u svezi s prigovorom:

– odmah, na samome mjestu izvršenja usluge, korisnik/putnik reklamira percipirano neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje uz pruženu uslugu/e, na raspolaganju mu je podnošenje pisanog prigovora.

PODNOŠENJE I RJEŠAVANJE PRIGOVORA POTROŠAČA

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 6 stavki 3 Zakona o pružanja usluga u turizmu (Nar.nov., br 130/17) obavještavamo cijenjene potrošače da svoje prigovore na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na slijedeću adresu:

Hedona Travel j.d.o.o. turistička agencija

Iva Vojnovića 50

HR – 20 000 Dubrovnik

ili na e-mail adresu: info@hedona-travel.com

ili na broj faxa: 385 20 435222

Odgovor na prigovor će Hedona Travel dostaviti podnositelju na kontakt koji je naveo u pisanom obliku, najkasnije 15 dana od dana primitka

16. NADLEŽNOST SUDA

U smislu točke 13. ovih uvjeta, kupac usluge iz dotičnog programa ima i pravo reklamacije kod organizatora programa. Ako kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu sjedišta odgovornog organizatora.

17.  OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Hedona Travel  ima s osiguravateljem Jadransko osiguranje sklopljen ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja. U skladu sa Zakonom, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati.

18. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu Hedona Travel ima s osiguravateljem Jadransko osiguiranje sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.

19.  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Potpisom Ugovora putnik ovlašćuje agenciju Hedona Travel  da podatke koristi u svrhu komunikacije s njim kao i realizacije tražene usluge. Hedona Travel se obvezuje da iste neće iznositi iz zemlje niti ih dostavljati trećim osobama osim u svrhu realizacije usluge te ukoliko je putnik pristao na sklapanje jednog od oblika putnog osiguranja (osiguranja od rizika otkaza, od posljedica nesretnog slučaja, oštećenja i gubitka prtljage i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu) – osiguravateljskoj kući za izradu police.

20.  ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti putovanja sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s Hedona Travel-om. Moguća/predviđena odstupanja od ovih uvjeta moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem ugovora korisnik/putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete programa/putovanja. Ovo izdanje uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja.

TERMS AND CONDITIONS

[1] Your contract with us

Your contract is between you and “HEDONA TRAVEL”. It commences when you approve the programme detailing the accommodation and activities you have specified with the final confirmed price. You must check the details and confirm they are correct by paying the required balance. Please contact Hedona Travel immediately if any of the details are incorrect such as the number of people, hotel choice or activities. Once Hedona Travel receives your deposit Hedona Travel assumes you have checked all the details and that they are correct. Any subsequent changes may incur alteration or cancellation charges.

[2] Payment

–  A deposit of 30% of the total cost of the experience must be received within 7 days of approving the programme. Full prepayment of the cost of event must be received no later than 5 weeks before arrival or per particular conditions for your event.

– All quotations are guaranteed for 120 days of the date of preparation.

[3] Changes and cancellation by you

– Hedona Travel is happy to make changes to your booking for FREE so long as there is availability of accommodation and/or activities on the new times/dates. If, however, there is a price discrepancy (e.g.: due to only a higher standard of accommodation being available) you will be required to pay the extra balance.

– You can cancel your booking at any time. Your cancellation will be accepted when Hedona Travel receive a written confirmation (by email).

Please note that in the event of cancellation the following charges will apply:

Cancellation received after confirmation of the programme and deposit payment will incur a charge equal to deposit amount

Cancellation received within 12 – 6 weeks’ notice will incur a charge equal to 50% of the contract

Cancellation received within 6 – 3 weeks’ notice will incur a charge equal to 70% of the contract

Cancellation received within 3 – 1 weeks’ notice will incur a charge equal to 90% of the contract

Cancellation received with less than 1 weeks’ notice will incur a charge equal to 100% of the contract

[4] Changes and cancellation by us

– In the rare event that Hedona Travel need to make changes to your booking, Hedona Travel will inform you immediately. It is very unlikely that Hedona Travel will need to cancel your arrangements and Hedona Travel will do everything in our powers to avoid this. Hedona Travel will find you suitable alternatives of an equal or better standard. Should you not wish to accept these alternatives then Hedona Travel will give a full refund of all monies paid to us by you. Our liability to you is limited to the amount Hedona Travel receives from you and Hedona Travel cannot therefore compensate for any other costs incurred by you.

[5] Your transport

Your flights to your destination are bound by the terms and conditions of your airline. Hedona Travel cannot be held responsible for any losses financial or otherwise due to late flights or lost baggage including missing any part of your scheduled activities. Hedona Travel does promise, however, to do their best to assist you in such an event and also promise that your transfers will not be affected in the event of your flight arriving late.

– We do not accept responsibility if you suffer illness, injury or death during transfers – you must ensure that you are adequately covered by the insurance policy you decide to take out.

[6] Our responsibilities

– Hedona Travel is responsible for the services provided by them. These services must be of a reasonable standard and as described by Hedona Travel on your programme and if not Hedona Travel will be liable to pay you compensation if this has affected the enjoyment of your experience. Please note that some of the photographs on the website are not a direct representation of your proposed offer.

– Hedona Travel does not accept responsibility for any loss or damages caused by any member of your party, failure of someone providing services not connected with us, anyone not connected with either party or reasons due to force majeure. Our liability in all cases shall be limited to the total amount paid to us by you.

– Our suppliers provide some of the activities Hedona Travel offers. In those instances Hedona Travel acts solely as a booking agent for them. Although Hedona Travel promotes them, this should not be interpreted as a recommendation to take part. Hedona Travel accept no liability whatsoever for any harm, injury or loss including physical or otherwise and even death as a result of taking part in an activity. Whilst Hedona Travel only work with suppliers Hedona Travel believe to be highly reputable, Hedona Travel cannot be held responsible for any false representations given to us by the suppliers.

– Please note that some activities may also be considered “hazardous pursuits” by insurance companies and may require a premium if you wish to be adequately covered by the policy you decide to take out.

– Hedona Travel has the right to use as marketing material on the website and on social media channels all photographs and video material taken during an experience. You must inform Hedona Travel in writing should you have any objections.

[7] Your responsibilities

– Hedona Travel wants you and your group to have a pleasant time and therefore expect you to behave in an appropriate manner at all times. You will be responsible for any damage caused by you or any member of your party. If someone in authority deems you or any member of your party unfit to travel or consider that you are causing discomfort to other people and ask you to leave the accommodation or activity then our contract will be terminated at that moment. Hedona Travel will have no further obligation to you and full cancellation charges will apply.

– It is your responsibility, as the booking representative, to inform other members of your party of the terms and conditions stated in this contract. By approving the itinerary you are acknowledging that all members will read, understand and abide by the terms and conditions.

[8] Passports, visas and health

Hedona Travel is in no way responsible for anyone not being admitted to a country due to incorrect documentation and shall award no refunds should this happen.

You must tell us of any disability or medical condition that any member of your party has that may require special assistance before you make a booking. Should you not do this Hedona Travel reserves the right to treat the booking as cancelled by you and apply the appropriate cancellation charges.

[9] Complaints

If anything is not up to your expectations Hedona Travel wants to know! Any complaints made after the programme have to be made in writing not more than 15 days after the last of your bookings with us and mailed to address: Hedona Travel j.d.o.o. turistička Hedona Travel, Iva Vojnovića 50, 10 000 Dubrovnik, CROATIA or emailed to our e-address: info@hedona-travel.com

[10] Insurance

You and all members of your party are required to be adequately insured for the whole duration of your programme. Bear in mind that you will need to check that all planned activities are covered by your insurance policy. Also remember that most insurance policies should provide coverage for unexpected events such as the need to make changes to or cancel your booking. The sooner you arrange coverage the sooner you will be protected from any such charges described in section [3] which may be forced upon you.

Hedona Travel has all legally obliged insurances: deposit and responsibility insurances by Jadransko osiguranje d.d.

General:

These terms and conditions are in place to ensure the smooth running and enjoyment of your programme. They are governed by Croatian law and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Croatian courts.

Hedona Travel j.d.o.o. / Turistička agencija
Iva Vojnovića 50
20 000 Dubrovnik
Croatia

ID: HR-AB-20-060324096
e-turistička agencija